Funktionsbeskrivelse for kirurgisk overlæge til parenkymkirurgisk afdeling

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Kirurgisk overlæge ved Kirurgisk Område, Dronning Ingrids Hospital (DIH).

Stillingsbetegnelse

Overlæge ved Kirurgisk Område, Dronning Ingrids Hospital

 

Referenceforhold

. Overlægen refererer til den specialeansvarlige overlæge.

. Overlægen refererer overordnet til den ledende overlæge.

. Overlægen indstilles til ansættelse og afskedigelse af den ledende overlæge.

Ansvars- og arbejdsområder

I samarbejde med overlægekolleger

. udarbejdelse af mål og handlingsplaner for patientforløb indenfor sit speciale.

. samråd og informationsudveksling indenfor det faglige ansvarsområde.

. forsknings-, uddannelse- og udvekslingsvirksomhed.

Overlægen

  • opfylder fastlagte økonomiske og administrative mål, planer og budgetter indenfor givne rammer
  • planlægger, koordinerer og styrer arbejdsgange, arbejdstilrettelæggelse og

                ressourceforbrug på en sådan måde, at disse udnyttes optimalt og til gavn

                for patienterne.

  • tilrettelægger i samspil med andre specialer og områder den bedst mulig

                forebyggelse og sundhedsfremme, behandling, pleje og undersøgelse fra

                start til afslutning af patientforløb.

Overlægen er i samarbejde med øvrige overlæger ansvarlig for, at undersøgelser, behandlinger og patientforløb udføres således, at patienter og pårørende oplever kvalitet og kontinuitet.

Overlægen yder lægefaglig vejledning, instruktion og rådgivning til personalet i Kirurgisk Område samt til det øvrige sundhedsvæsen.

Kliniske arbejdsopgaver

Overlægen varetager klinisk arbejde indenfor sit speciale og tværfagligt med øvrige overlæger indenfor Kirurgisk område.

Arbejdsopgaverne dækker

  • deltagelse i afdelingens morgen og røntgenkonference samt operationsplanering.
  • ambulatorie virksom med undersøgelse og behandling af ambulante såvel

                indlagte kirurgiske patienter.

  • deltagelse i stuegang på sengeafdelingerne.
  • operations virksomhed med behandling / operation af kirurgiske patienter.
  • vagtarbejde med undersøgelse og behandling af akut indlagte og indlagte patienter med akutte kirurgiske problemstillinger. Rådgivning af læger på DIH og regionalt (udenfor DIH) i akutte kirurgiske problemstillinger.
  • deltagelse i specialistrejser regionalt (udenfor DIH) for undersøgelse og behandling / operation af kirurgiske patienter.

Det kirurgiske arbejdsområde dækkes bredt, hvorfor en bred klinisk uddannelse og erfaring indenfor faget, og gerne en subspecialisering inden for de kirurgiske subspecialer, er ønskelig, men ikke en betingelse.  Afdelingen er ansvarlig for udarbejdelse af landsdækkende kliniske retningslinjer.