Funktionsbeskrivelse for Leder til diagnostisk og Terapeutisk enhed på Dronning Ingrids Hospital

Stillingsbetegnelse

Leder af Diagnostisk- og Terapeutisk enhed

Referenceforhold

Lederen for Diagnostisk- og Terapeutisk enhed:

 • Refererer til Sundhedsledelsen
 • Indstilles til ansættelse og afskedigelse af Sundhedsledelsen

Kompetencekrav

 • Relevant videregående uddannelse, gerne inden for administration eller sundhedsfaglig
 • Solid ledelseserfaring
 • Sans for økonomistyring

Organisering, ansvars- og arbejdsområder

Diagnostisk og Terapeutisk Enhed er opbygget af tre afdelinger med tre tilhørende afdelingsledere (niveau 3 ledere): Terapien, Røntgen og Laboratoriet

Herunder varetages fysioterapi, ergoterapi, diætist, laboratoriet, røntgen samt understøttende personale.

 

Overordnet er Lederen for Diagnostisk- og Terapeutisk enhed ansvarlig for:

 • Personaleleder for alle ledere på niveau 3, herunder tre afdelingsledere og overlæger
 • Håndtering, styring og udvikling af enheden herunder kontinuerligt fokus på optimering af arbejdsgange og sammenhæng på tværs af afdelingerne i enheden samt alle øvrige områder og regioner
 • At de fastlagte økonomiske og administrative mål, planer og budgetter følges og opfyldes indenfor de givne rammer udstukket af Sundhedsledelsen
 • At formidle og iværksætte de fornødne skridt til udførelsen og implementering af Sundhedsledelsens retningslinjer
 • Tilrettelæggelse af en effektiv organisering
 • Afvikling af personalemøder og leder sparring
 • Den overordnede udvikling og fortsatte styrkelse af enheden, udarbejdelse af mål og handlingsplaner for tiltag overfor personale, uddannelse og udvikling
 • At sparre med enhedens niveau 3 ledere i håndtering af ledelsesmæssige opgaver og ansvar
 • Forskning, uddannelse og udviklingsvirksomhed
 • At analysere og udvikle enheden på baggrund af statistik og forskning
 • Udarbejde beskrivelser af regler og retningslinjer
 • At enhedens interesser bliver varetaget med balanceret hensyn til resten af Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Økonomi

Lederen for Diagnostisk- og Terapeutisk enhed

 • Har det overordnede økonomiske ansvar for Diagnostisk- og Terapeutisk enheds budget.
 • Disponerer over Diagnostisk- og Terapeutisk enheds budget i overensstemmelse med udmeldinger, ønsker, strategier, mål og planer.
 • Ved udfordringer og behov for justeringer, skal dette hurtigst muligt drøftes med Sundhedsledelsen.

Lederen for Diagnostisk og Terapeutisk enhed har det overordnede ansvar for aktivitets- og ydelsesregistrering samt analyse på det sundhedsfaglige område, i henhold til gældende aftaler om dette.

 

Samarbejde

Lederen for Diagnostisk- og Terapeutisk enhed skal

 • Bidrage til at fremme det ledelsesmæssige samarbejde med Sundhedsledelsen, Områdeledelser, Regionsledelser, stabsledelser, samt med niveau 3 ledere i og udenfor enheden.
 • Have et tæt samarbejde og løbende dialog med ledelser af relevante institutioner, kommunale instanser, myndigheder og andre eksterne samarbejdspartnere.

Personale ansvar

Lederen for Diagnostisk- og Terapeutisk enhed:

 • Skal sikre indstillinger til ansættelse og afskedigelse af time- og månedslønnet personale i Diagnostisk- og Terapeutisk enhed.
 • Er overordnet ansvarlig for rekruttering af personale, herunder at stillingsopslag og -annoncering sker efter gældende retningslinjer.
 • Skal sikre udarbejdelsen og gennemførelsen af introduktionsprogrammer for nyansat personale i staben.
 • Skal planlægge og gennemføre lederudviklingssamtaler og sikre afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler, samt den nødvendige opfølgning
 • Er overordnet ansvarlig for, at personalet har den nødvendige kompetence til at løse de opgaver, de er tillagt, herunder at staben lever op til mål, aftaler og standarder for de nødvendige uddannelsesforpligtelser og den samlede kompetenceudvikling.
 • Har det overordnet ansvar for uddannelsen og udviklingen af elever og studerende i enheden.

Fagligt ansvar

Stabslederen for Diagnostisk- og Terapeutisk enhed er overordnet ansvarlig for:

 • At sikre faglig udvikling af niveau 3 ledere samt medarbejdere
 • At skabe et miljø for faglig sparring med niveau 3 lederne på fagligt baserede beslutninger
 • Udarbejdelse af interne retningslinjer
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser, strategier, kontrakter og lignende
 • Implementering og evaluering af projekter i enheden
 • Udarbejdelse og opdatering af retningslinjer for kysten

Landsdækkende opgaver

Lederen for Diagnostisk- og Terapeutisk enhed har det overordnede ansvar for:

 • At sikre udarbejdelsen af relevante retningslinjer og understøtte implementeringen af disse.
 • Planlægning og implementeringen af relevante dele af Masterplanen i forbindelse med specialistbesøg og kystrejser
 • Særligt inden for mammografi og terapien, herunder bandagist og skomager samt aftaler med laboratoriet om øget arbejdspres under specialistbesøg.

Møder

Lederen for Diagnostisk- og Terapeutisk enhed har ansvaret for:

 • At der afholdes enheds- og afdelingsmøder
 • At deltage i ad hoc i møder med Sundhedsledelsen, Departementet for Sundhed samt med regions- og områdeledelser.